Cẩm nang việc làm

NẾU BẠN LÀ MÁY TRƯỞNG

1/ Quản lí Thuyền viên Máy trưởng sẽ quản lí toàn bộ nhân lực Bộ phận Máy.