Cẩm nang việc làm

Nhiệm vụ của thuyền viên

Nhiệm vụ của thuyền viên được quy định ở đâu NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH Điều 7. Nhiệm vụ của thuyền trưởng