Vấn đề chung

Thử và bảo dưỡng một số thiết bị an toàn

Thử và bảo dưỡng một số thiết bị an toàn Gần đây, đã xảy ra những trường hợp không thực hiện đúng theo quy định việc định kỳ bảo dưỡng và thử đối với các trang thiết bị an toàn và thông tin liên lạc trên tàu biển

. Vì lý do này mà một số tàu bị chính quyền cảng (PSC) nước ngoài lưu giữ. Dưới đây là quy định liên quan đến việc thử và bảo dưỡng một số trang thiết đó.
1. Quy định III/20.11 - Thiết bị hạ phương tiện cứu sinh và cơ cấu nhả có tải

Quy định III/20.11 của Công ước SOLAS 74 quy định việc bảo dưỡng chu kỳ đối với thiết bị hạ và cơ cấu nhả có tải dùng cho phương tiện cứu sinh trên tàu phải được thực hiện trong phạm vi thời gian kiểm tra trang thiết bị an toàn.

Thiết bị hạ xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và phao bè phải được kiểm tra và thử hàng năm, do những người có đủ năng lực tiến hành, trong phạm vi thời gian kiểm tra trang thiết bị an toàn. Cơ cấu nhả của thiết bị hạ xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu (bao gồm cả hệ thống nhả xuồng cứu sinh hạ rơi tự do) và móc nhả tự động của phao bè hạ bằng cần davit phải được được kiểm tra và thử hàng năm, do những người có đủ năng lực tiến hành, trong phạm vi thời gian kiểm tra trang thiết bị an toàn.

Thêm vào đó, thiết bị hạ và cơ cấu nhả có tải dùng cho phương tiện cứu sinh trên tàu phải được tháo mở kiểm tra và thử, do những người có đủ năng lực tiến hành, trong phạm vi thời gian kiểm tra trang thiết bị an toàn, tại khoảng thời gian 5 năm, dưới sự giám sát của đăng kiểm viên. Việc kiểm tra và thử này không cần thiết phải tiến hành tại đợt kiểm tra cấp mới giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị.

2. Quy định IV/15.9 - Thiết bị chỉ báo vị trí tai nạn qua vệ tinh

Quy định IV/15.19 của Công ước SOLAS 74 quy định Satellite EPIRB của tàu phải được thử hàng năm. Việc thử này có thể thực hiện trên tàu hoặc tại cơ sở thử nghiệm được công nhận, do những người có đủ năng lực tiến hành, nhưng phải được thực hiện trong phạm vi thời gian kiểm tra trang thiết thông tin liên lạc vô tuyến điện.

3. Quy định V/18.8 - Hệ thống ghi dữ liệu hành trình

Quy định V/18.8 của Công ước SOLAS 74 và Thông tư MSC/Circ.1222 quy định hệ thống ghi dữ liệu hành trình (VDR hoặc S-VDR) của tàu phải được thử hàng năm. Việc thử phải được tiến hành bởi nhà sản xuất hoặc người được uỷ quyền bởi nhà sản xuất, và phải được thực hiện trong phạm vi thời gian kiểm tra trang thiết bị an toàn.

4. Quy định V/18.9 - Hệ thống nhận dạng tự động (AIS)


Quy định V/18.9 của Công ước SOLAS 74 và Thông tư MSC/Circ.1252 quy định, từ ngày 01 tháng 07 năm 2012, hệ thống nhận dạng tự động (AIS) của tàu phải được thử hàng năm. Việc thử phải được thực hiện bởi nhân viên kiểm tra vô tuyến điện được công nhận, trong phạm vi thời gian kiểm tra trang thiết bị an toàn.