Bộ phận máy

NẾU BẠN LÀ MÁY HAI

Nếu bạn là Máy hai Máy 2- Second Engineer (Máy nhất cũ) là Sĩ quan quản lí thuộc Bộ phận Máy. Là người giúp việc và sẵn sàng thay thế Máy

trưởng. Máy 2 vốn là Sĩ quan máy vận hành(Engineer Officer) có kinh nghiệm, đồng thời hiểu biết sâu rộng về quản lí kĩ thuật máy và các luật lệ liên quan. Chính vì vậy, Máy 2 thay mặt Máy trưởng quản lí các Sĩ quan và thuyền viên dưới quyền , thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận Máy dưới sự chỉ đạo và giám sát của Máy trưởng. Vậy công việc cụ thể của Máy 2 là gì?
1. Quản lí Thuyền viên

Thuyền viên chịu sự quản lí của Máy 2 là các Sĩ quan Máy (Engineer Officer) và các chấm dầu (No.1 Oiler, Oiler, Pump Man…)

Công việc quản lí thuyền viên bao gồm:

- Phân công ca kíp, theo dõi giờ giấc làm việc, sinh hoat của Sĩ quan, thuyền viên Máy

- Theo dõi việc thực hiện công việc bảo dưỡng hàng ngày hay định kì của mỗi Sĩ quan

- Theo dõi tinh thần, thái độ, khả năng làm việc của mỗi Sĩ quan, thuyền viên Máy. Gửi theo dõi và đánh giá chất lượng làm việc của họ cho Máy trưởng

- Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho Sĩ quan, thuyền viên dưới quyền

- Điều hoà công việc trong bộ phận Máy để tránh quá tải cho thuyền viên Máy

- Tổ chức làm quen cho thuyền viên mới hay thuyền viên mới đảm nhận chức danh mới (familiarization)

- Thúc đẩy công việc bàn giao Sĩ quan, thuyền viên thuộc Bộ phận Máy

2. Quản lí Hành hải

- Tổ chức, kiểm tra và thực công việc chuẩn bị máy trước khi điều động (ma-nơ) máy

- Trực tiếp điều động máy chính khi tàu ra vào cầu hay khi cần thiết

- Chịu trách nhiệm ca trực biển từ 04 giờ đến 08 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ. Tham gia trực ca trong trường hợp máy sự cố hay máy hoạt động chế độ MO

- Tham gia công tác làm hàng liên quan đến Bộ phận Máy 

3. Quản lí An toàn và Ô nhiễm

- Giám sát an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong buồng máy và các công việc liên quan đến Bộ phận Máy

- Kiểm tra việc thực hiện qui trình làm việc dưới hầm kín (enclosed space), việc phát nhiệt (hot work) và xin phép Thuyền trưởng trước khi tiến hành công việc đó

- Chỉ đạo và kiểm tra việc xử lí chất thải buồng máy như rác thải, dầu thải…phù hợp với luật lệ hiện hành

- Thực hiện công việc huấn luyện trước khi nhận, chuyển dầu. Tổ chức tiếp nhận dầu theo đúng qui trình

- Kết hợp với Sĩ quan Boong thử định kì hoạt động các thiết bị quan trọng và thiết bị dự phòng

4. Quản lí Bảo quản bảo dưỡng

- Lập sổ theo dõi công việc hàng ngày liên quan đến bộ phận máy

- Tiếp nhận kế hoạch bảo dưỡng của công ty từ Máy trưởng, lên kế hoạch thông qua Máy trưởng và tổ chức triển khai thực hiện

- Thực hiện lịch bảo dưỡng thiết bị theo yêu cầu của nhà chế tạo và kế hoạch của Máy trưởng

- Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị thuộc máy quản lí, kịp thời tổ chức sửa chữa những hỏng hóc đột xuất

- Thúc đẩy công tác bảo quản, bảo dưỡng thiết bị do các Sĩ quan Máy khác quản lí

- Chịu trách nhiệm quản lí trực tiếp các thiết bị sau: (tham khảo qui định của NISSHO JAPAN)

a) Hệ thống Máy chính

b) Hệ trục, chân vit, ống bao

c) Hệ thống dầu bôi trơn

d) Hệ thống dầu đốt (VN, máy 3) 

e) Hệ thống nước bẩn buồng máy và hệ thống cứu hoả buồng máy (VN, máy 4)

f) Hệ thống dầu bẩn

g) Thiết bị xếp dỡ và hệ thống rửa két hàng (VN, máy 4)

h) Máy móc trên Boong

i) Máy công cụ

j) Hệ thống ống (VN, máy 4)

5. Quản lí Vật tư

- Lập sổ theo dõi và ghi chép việc tiêu thụ vật tư hàng ngày

- Quản lí, giám sát việc cung cấp và tiêu thụ dầu bôi trơn, các vật tư dễ cháy, độc hại, nguy hiểm

- Thiết lập danh mục vật tư dự trữ tối thiểu cần có trên tàu liên quan đến các thiết bị thuộc Máy quản lí

- Sắp xếp vật tư khoa học, dễ tìm kiếm

- Tổ chức kiểm kê vật tư định kì

- Kiểm tra và yêu cầu các Sĩ quan máy khác kiểm tra và cung cấp yêu cầu vật tư(Supply order) định kì liên quan đến thiết bị họ quản lí . Tập hợp những hạng mục vật tư cần thiết để trình Máy trưởng thông qua, cung cấp.
6. Quản lí Hệ thống quản lí an toàn
- Đọc và kí xác nhận đã đọc Hệ thống quản lí an toàn của công ty, các biên bản sửa đổi hay tu chỉnh hệ thống
- Tham gia các dịp đánh giá hệ thống nội bộ (internal audit) hay bên ngoài (external audit)
- Chuẩn bị các biên bản và báo cáo (records) liên quan đến hệ thống quản lí an toàn thuộc Máy quản lí , trình Máy trưởng thông qua, lưu vào hồ sơ lưuLà người kế cận Máy trưởng, Máy 2 cần khẩn trương và nổ lực tự hoàn thiện mình về các lĩnh vực chuyên môn kĩ thuật, quản lí nhân lực , hiểu biết luật lệ hiện hành.