Bộ phận máy

NẾU BẠN LÀ MÁY TRƯỞNG

1/ Quản lí Thuyền viên Máy trưởng sẽ quản lí toàn bộ nhân lực Bộ phận Máy.

Bao gồm Sĩ quan Máy 2 (Second Engineer), các Sĩ quan Máy (Engineer Officers) và các chấm dầu (No.1 Oiler, Oilers, Pump Man…) 
   Công việc quản lí thuyền viên bao gồm:


- Giám sát việc phân công ca kíp, giờ giấc làm việc và sinh hoat của Sĩ quan, thuyền viên Máy


- Theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện ca kíp, hạng mục bảo dưỡng hàng ngày hay định kì theo kế hoạch


- Theo dõi tinh thần, thái độ, khả năng làm việc của mỗi Sĩ quan, thuyền viên Máy. Nhắc nhở kịp thời những thiếu sót của họ và gửi kết quả đánh giá chất lượng thuyền viên định kì cho Thuyền trưởng


- Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao hiểu biết chuyên môn cũng như lối sống cho Sĩ quan, thuyền viên dưới quyền


- Cùng với Máy 2 điều hoà công việc trong bộ phận Máy để tránh quá tải cho thuyền viên Máy


- Lưu ý và giám sát việc thực hiện công việc làm quen cho thuyền viên mới hay thuyền viên mới đảm nhận chức danh mới (familiarization)


- Giám sát công việc bàn giao của Sĩ quan, thuyền viên thuộc Bộ phận Máy