Tin Hàng Hải

Quy định về thời gian làm việc và nghỉ ngơi của thuyền viên theo STCW 2010 có hiệu lực từ 1/1/2012