Kết quả phỏng vẫn

Thông báo kết quả phỏng vấn Căn cứ vào kết quả phỏng vấn đợt 2 ngày 26/8/2010 và sáng ngày 27/8/2010

Kết quả phỏng vấn đợt 3 Công ty xin được thông báo kết quả phỏng vấn đợt 3 ( Từ ngày 11/11/2010 đến ngày 19/11/2010) như sau:

Kết quả phỏng vấn đợt 4 Công ty xin được thông báo kết quả phỏng vấn đợt 4 ( Từ ngày 19/11/2010 đến ngày 30/11/2010) như sau:

Kết quả phỏng vấn đợt 5 Công ty xin được thông báo kết quả phỏng vấn đợt 5( Từ ngày 1/12/2010 đến ngày 31/12/2010) như sau:

Kết quả phỏng vấn đợt 6 Công ty xin được thông báo kết quả phỏng vấn đợt 6( Từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/1/2011) như sau:

  Kết quả phỏng vấn đợt 7 Công ty xin được thông báo kết quả phỏng vấn đợt 7( Từ ngày 1/2/2011 đến ngày 28/2/2011) như sau:

Kết quả phỏng vấn đợt 9 Công ty xin đựơc thông báo kết quả phỏng vấn đợt 9( Từ ngày 05/05/2011 đến ngày 13/05/2011) như sau:

Kết quả phỏng vấn đợt 10 Công ty xin đựơc thông báo kết quả phỏng vấn đợt 10 ( Từ ngày 02/06/2011 đến ngày 04/06/2011) như sau

Kết quả phỏng vấn đợt 11 Công ty xin đựơc thông báo kết quả phỏng vấn đợt 11 ( Từ ngày 04/07/2011 đến ngày 06/07/2011) như sau:

Kết quả phỏng vấn đợt 12 Công ty xin đựơc thông báo kết quả phỏng vấn đợt 12 ( Từ ngày 04/08/2011 đến ngày 08/08/2011) như sau:

Trang:[1] 1 2 3 4