Lịch phỏng vấn

Lịch phỏng vấn đợt 5 Nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng thuyền viên trong thời gian tới và xét trên số hồ sơ đã nộp, Công ty xin thông báo với các ứng viên lịch phỏng vấn đợt 5 như sau:

Lịch phỏng vấn đợt 6 Nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng thuyền viên trong thời gian tới và xét trên số hồ sơ đã nộp, Công ty xin thông báo với các ứng viên lịch phỏng vấn đợt 6 như sau:

Lịch phỏng vấn đợt 7 Nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng thuyền viên trong thời gian tới và xét trên số hồ sơ đã nộp, Công ty xin thông báo với các ứng viên lịch phỏng vấn đợt 7 như sau:

Lịch phỏng vấn đợt 9 Nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng thuyền viên trong thời gian tới và xét trên số hồ sơ đã nộp, Công ty /xin thông báo với các ứng viên lịch phỏng vấn tháng 5 như sau:

Lịch phỏng vấn đợt 10 Nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng thuyền viên trong thời gian tới và xét trên số hồ sơ đã nộp, Công ty xin thông báo với các ứng viên lịch phỏng vấn tháng 6 như sau:

Lịch phỏng vấn đợt 11 Nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng thuyền viên trong thời gian tới và xét trên số hồ sơ đã nộp, Công ty xin thông báo với các ứng viên lịch phỏng vấn tháng 7 như sau:

Lịch phỏng vấn đợt 12 Nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng thuyền viên trong thời gian tới và xét trên số hồ sơ đã nộp, Công ty xin thông báo với các ứng viên lịch phỏng vấn tháng 8 như sau:

Lịch phỏng vấn đợt 13 Nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng thuyền viên trong thời gian tới và xét trên số hồ sơ đã nộp, Công ty xin thông báo với các ứng viên lịch phỏng vấn tháng 9 như sau:

Lịch phỏng vấn đợt 14 Nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng thuyền viên trong thời gian tới và xét trên số hồ sơ đã nộp, Công ty xin thông báo với các ứng viên lịch phỏng vấn tháng 10 như sau:

Lịch phỏng vấn đợt 15 Nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng thuyền viên trong thời gian tới và xét trên số hồ sơ đã nộp, Công ty xin thông báo với các ứng viên lịch phỏng vấn tháng 11 như sau:

Trang:[1] 1 2 3 4