Tin Hàng Hải
Chiến dịch kiểm tra hệ thống an toàn chống cháy Các chính quyền cảng các quốc gia tham gia Bản ghi nhớ thỏa thuận về kiểm soát 
Ngày 20/08/2012, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã nhận được văn bản thứ 30 phê chuẩn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (MLC) từ Chính phủ Philippin. Như vậy toàn bộ các điều kiện để Công ước này có hiệu lực đã được đáp ứng thỏa mãn và MLC sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/08/2013. 
Trang:[1] 1