Vấn đề chung
Bảng phân công cấp cứu - Phải có bảng phân công cấp cứu, được cập nhật, treo tại những nơi dễ thấy của tàu như: buồng lái, buồng máy, và khu sinh hoạt của thuyền viên
Thử và bảo dưỡng một số thiết bị an toàn Gần đây, đã xảy ra những trường hợp không thực hiện đúng theo quy định việc định kỳ bảo dưỡng và thử đối với các trang thiết bị an toàn và thông tin liên lạc trên tàu biển
Nhiệm vụ của thuyền viên được quy định ở đâu NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH Điều 7. Nhiệm vụ của thuyền trưởng
Sea Protest: NOTE OF PROTEST I, ________ (name) Master Mariner and Commander of the M/V
Loading the cargo in bad condition (damaged prior loading):
Trang:[1] 1